Activiteiten Stichting In de Toren


In de Toren is op vaste tijden in de week open voor ieder die behoefte heeft er even binnen te lopen. Midden in de hectiek van het bestaan vindt men hier een plek die uitnodigt tot stilte en bezinning. Onder de bezoekers telt men niet alleen inwoners van Gorinchem, die bekend zijn met de plek, maar ook personen die van elders komen, soms zelfs van ver over de landsgrenzen. Vaak betreedt men nietsvermoedend de ruimte. De glazen entree heeft de nieuwsgierigheid ge­wekt voor 'wat daarbinnen is'. Of men gaat ervan uit een historisch interessant gebouw als de oude Sint-Janskerk van binnen te kunnen bezichtigen. Menigmaal is aan de reactie en aan de houding van bezoekers te zien dat zij verrast worden door en onder de indruk zijn van de sfeer van de ruimte, van het kunstwerk en van het appel dat daarvan uitgaat. Vrijwilligers zorgen voor een gastvrije ontvangst, hebben een luisterend oor voor diegenen die daaraan behoefte hebben en geven indien men dit wenst uitleg over de doelstellin­gen van het centrum en over de betekenis van de Lichttrechter. De inzet van de vrijwilligers blijkt ook van vitaal belang bij de ontwikkeling en organisatie van zowel incidentele als jaarlijks terugkerende activiteiten. Daarmee heeft het bezinningscen­trum een belangrijke betekenis en functie gekre­gen en deze ook weten te behouden. De activitei­ten die er plaatsvinden staan gecentreerd rond de thema's vrede en verdraagzaamheid en men hoopt ermee een helend en verbindend effect op het leef­klimaat in Gorinchem te kunnen bewerkstelligen.

Groepsbezoeken

Incidenteel vinden op gezette tijden groeps­bezoeken op afspraak plaats, bijvoorbeeld van scholieren en jongerengroepen van kerken die bezig zijn met het thema (zinloos) geweld in de samenleving. 

Condoleanceregister

Wanneer elders in Nederland een voorval van 'zinloos geweld' plaatsvindt, wordt een condoleanceregister ter tekening neergelegd, dat na verloop van tijd aan de nabestaanden van de slachtoffers wordt overhandigd, om zo vanuit de Gorinchemse gemeenschap medeleven met hun leed en verlies kenbaar te maken.

Tentoonstellingen

Ook zijn er af en toe kleine tentoonstellingen te bezichtigen en is er een serie Zondagen voor Vrede georganiseerd. 

Eindejaars herdenking

Vast terugkerende activiteit is de Eindejaars herdenking. Het idee voor de Eindejaars herdenking, die sinds 2002 jaarlijks op 31 december in het bezinningscentrum georgani­seerd wordt, is ontleend aan de kerkelijke traditie om op Allerzielen (in de rooms-katholieke kerk) of aan het einde van het kerkelijk jaar in november (in de protestantse kerken) samen de gestorvenen uit de parochie of gemeente te herdenken. Vanwege de steeds verder voortschrijdende ontkerkelijking meent men er goed aan te doen een herdenkings­plechtigheid te organiseren op een ander bijzonder en betekenisvol moment, namelijk de laatste dag van het jaar. Daarbij wordt iedereen in de gelegen­heid gesteld samen de geliefden en bekenden te herdenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Uit het toenemende aantal deelnemers blijkt de groeiende behoefte daaraan.

Op 31 december van ieder jaar is centrum In de Toren geopend om iedereen die daaraan behoefte heeft in de gelegenheid te stellen om (met elkaar) afscheid te nemen van dat jaar overleden familieleden, vrienden, bekenden en stadsgenoten. Deze bijeenkomst op oudejaarsdag wordt georganiseerd voor inwoners van Gorinchem en voor degenen die een band hebben met de stad.

De bijeenkomst begint met het uitspreken van een meditatieve tekst, gevolgd door muziek en een gedicht. Daarna wordt door de aanwezigen de naam genoemd van de persoon die men wil gedenken. De naam wordt opgeschreven en een gedachteniskaars aangestoken en in de daarvoor aanwezige bak geplaatst. Nadat de namen zijn genoemd sluit de burgemeester of zijn plaatsvervanger de plechtigheid af door een kaars te plaatsen voor alle niet-genoemde Gorcumers. Tenslotte wordt de lijst met namen opgeborgen in een van de kokers van de Lichttrechter om daar bewaard te blijven. Na afloop is er voor de deelnemers gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken in de directe omgeving. De bijeenkomsten staan los van kerk of geloof. Iedereen is van harte welkom.

toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg